Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev nr 1, 15 sept 2014

 FGS-funktionen, Divisionen för offentlig informationshantering
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 1, 15 september 2014

 

Sommaren närmar sig sitt slut och den organisation som sedan den 1 juli har ansvaret för att utveckla och förvalta FGS:erna översänder härmed sitt första nyhetsbrev. Det sänds bland annat till er som varit uppskrivna för nyhetsbrev från eARD. Se nedan om FGS-funktionen 

 

Vad gör vi nu?

FGS-funktionen har påbörjat sitt arbete med att ta fram nya versioner av de tre FGS:er som överlämnats till förvaltningsorganisationen i utkastform, dvs FGS:erna för

  • paketstruktur för e-arkiv
  • leveranstypen personal och
  • leveranstypen ärendehantering.
FGS-funktionen kommer under hösten att arbeta in de kommentarer och förslag till ändringar som togs fram av Karl Wessbrandt som resultat av remissomgången under våren 2013. När slutrapporten från eARD-projektet har levererats kommer även eventuella synpunkter från projektet att arbetas in. Därefter kan FGS:erna fastställas och publiceras. Dessa versioner kommer att utgöra de första formellt beslutade FGS:erna. 
 
Samtidigt har ett första informationsblad och en enkel presentation tagits fram. Ni når dessa via länkar längst ned i detta meddelande.
 

Samarbete med SSC

Samtidigt har Regeringen vid sitt sammanträde i augusti 2014 tagit beslut om att uppdra åt Statens servicecenter (SSC) att i samverkan med Riksarkivet utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Regeringen framhåller i sitt pressmeddelande att e-arkiv därmed blir den första tjänst som utvecklas inom regeringens nya utvecklingsprogram, Digitala Steget. Sju myndigheter har fått uppdraget att ansluta sig till tjänsten när den är framtagen. Arbetet kommer att bedrivas i projektform och ledas av SSC. I styrgruppen för projektet sitter riksarkivarie Björn Jordell som ordförande.

 

Inom Riksarkivet kommer en arbetsgrupp inom Divisionen för offentlig informationshantering (DOI) att ansvara för arbetet. För Riksarkivets del kommer det till stor del att handla om vidareutveckling av de FGS:er som redan tagits fram så att de kan användas som underlag för SSC:s upphandling av tjänster. Arbetsgruppen ska även i övrigt fungera som kravställare på tjänsten så att den blir förenlig med såväl myndigheternas krav som det arkivrättsliga regelverket, t.ex. rörande e-handlingar och arkivredovisning. Första delen av uppdraget ska redovisas före utgången av februari 2015.

 

FGS-funktionen

Funktionsansvarig för utveckling och förvaltning av FGS:erna är Karin Bredenberg. Karin var delprojektledare i eARD-projektet för just utveckling av specifikationer. I och med detta ansvar har Karin bytt placering på Riksarkivet och tillhör nu DOI. Detta utökade ansvar innebär även att Karin inte kommer att ha samma möjlighet att skicka ut information om vad som händer inom till exempel EAD eller PREMIS utan alla som är intresserade av vad som händer inom standarderna som Karin rapporterat om uppmanas att via standardernas hemsidor anteckna sig själva på deras respektive e-postlistor.

 

Kontaktuppgifter och mer information  

Nyhetsbreven kommer att skickas ut kvartalsvis eller när vi har nåt viktigt att meddela, exempelvis efter beslut om FGS:er eller inför lansering av nya FGS:er.

 

Vill ni följa vad som sker gällande FGS:erna kan anmäla er till nyhetsbrevet på vår webbplats genom att följa länken längst ner på sidan: riksarkivet.se/fgs-earkiv  

 

Kontakt via e-post: fgs-ra@riksarkivet.se

 

Mer information om Riksarkivets arbete med FGS:er: riksarkivet.se/fgs-earkiv

Sidan innehåller även länk till Informationsbladet och till Presentationen

 

Om regeringsuppdraget till Statens servicecenter www.statenssc.se

 

Vänliga hälsningar

FGS-funktionen

 
 
Deltagande vid konferenser
Närmast kommer vi att informera om FGS arbetet under eFörvaltningsdagarna den 8-9 oktober och på
 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.