Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev nr 4, 16 mars 2015
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 4, 16 mars 2015

Riksarkivets arbete med FGS:er har kommit in i ett intensivt skede då vi håller på att skapa en enhetlig och hållbar struktur för hur FGS:er och alla relaterade dokument till FGS:er i framtiden ska utformas och struktureras.

Dokumentstruktur för FGS:er och alla relaterade dokument
Inför framtagning av en enhetlig dokumentstruktur har vår utgångspunkt varit att oavsett vad en FGS handlar om för informationstyp ska de se ut på samma sätt. Alla tillhörande dokument och eventuella bilagor ska följa samma struktur och namnges på ett enhetligt sätt. Nedanstående bild illustrerar den tänkta dokumentstrukturen.
Dokumentstruktur FGS
Det kommer att finnas ett introduktionsdokument som beskriver vad FGS:er är och hur de ska användas. Introduktionen ska vara kortfattad och förstås av alla som ska arbeta med att implementera FGS:er. Varje FGS består sedan i sin tur av en Specifikation, kompletterad med ett XML-Schema samt ett Tillägg som innehåller bilder och teknisk information som kan komma att förändras oftare än själva specifikationen. FGS Paket kommer även att ha dokumentet Profil som är standarduttolkningen av specifikationen enligt METS. Vi jobbar även med att ta fram ett metoddokument som beskriver en generell metod för hur framtagning av nya FGS:er bör gå till.
FGS Paket
Arbetet med FGS:en är nu inne i slutfasen och den kommer att fastslås före halvårsskiftet. Mycket av arbetet har bestått i att omarbeta projektets utkast till ett dokument som kan beslutas. Samtidigt har det gjorts några förändringar med bland annat en utökning av informationen om filobjekt som gör att FGS Paket stämmer överens med den specifikation som tagits fram för överföringspaketet i projektet EARK. (Läs mer om EARK nedan).
Projektet EARK
European Archvial Records and Knowledge preservation (EARK) är ett EU-finansierat projekt som arbetar dels med att ta fram specifikationer för hur information kan överföras till ett e-arkiv och dels med vissa verktyg såsom uttag ur vissa informationssystem men även själva e-arkivet. Specifikationerna är inspirerade och följer det arbete och den metodik som vi använder för de svenska FGS:erna och ett nära samarbete finns givetvis.

 

Organisation och resurser

FGS-funktionen har förstärkts med en konsulttjänst under våren. Tack vare denna förstärkning har vi kommit en bra bit på vägen och närmar oss ett beslut av den första FGS:en, FGS Paket.

 

Förvaltningsrådet för FGS:er kommer att tillsättas under våren och kommer att bestå av nyckelpersoner inom offentlig informationshantering från både statliga myndigheter, kommuner och landsting.

 

Samarbetet med SSC

Statens servicecenter (SSC) och Riksarkivet har nu tagit fram en gemensam delrapport som har skickats till regeringen den 28 februari. I rapporten föreslås att projektet går vidare med kravställning och upphandling av den framtida e-arkivlösningen som kommer att förvaltas av SSC. Rapporten finns tillänglig på SSC:s webbplats.

 

 

Med vänliga vårhälsningar

FGS-funktionen

 

Konferenser
 
Under våren 2015 informerar vi på:
 
 
 
Nästa nyhetsbrev 
... kommer att skickas ut i juni.
 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.